Regulamin Moc Czekoladowej Pisanki

Mistrzowskie Talenty w służbie dzieciom. Moc czekoladowej pisanki!
Licytacja czekoladowych pisanek wykonanych przez Mistrzów Cukiernictwa , a zaprojektowanych przez znane Osobistości, których pasje oraz zainteresowania stały się inspiracją do wykonania wielkanocnych dzieł sztuki.
Osobistościami, które zaprojektowały pisanki w poprzednich edycjach są: Anna Komorowska – małżonka Prezydenta RP, Kamil Stoch, Małgorzata Socha, Michał Żebrowski, Ewa Minge, Rafał Królikowski,  Joanna Przetakiewicz,  Gen. Mirosław Hermaszewski, Anna Orska, Maja Popielarska, Maciej Kurzajewski, Agnieszka Cegielska, Dorota Gardias i Agnieszka Maciejak.

Aukcja jest wspólną inicjatywą Fundacji  Mają Przyszłość oraz wielu czołowych Mistrzów Czekolady m.in. Janusza Profusa, Joanny Klimas-Profus, Tomasz Deker, Bożena Sikon – Wojtal, Pawła Małeckiego czy Aleksandry Sowy. Dochód z licytacji jest zawsze przeznaczony na potrzeby dzieci  – Podopiecznych Fundacji Mają Przyszłość.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ!

Regulamin

REGULAMIN LICYTACJI 2015

§1

Aukcja czekoladowych pisanek w ramach akcji Moc Czekoladowej Pisanki 2015 odbywać się będzie online (poprzez stronę internetową www.MocCzekoladowejPisanki.pl) w terminie od dnia 20 marca od godziny 12:00 do dnia 24 marca 015 r. do godz. 12:00.

Celem aukcji jest wyłonienie osoby lub firmy (osoby reprezentującej firmę), która najwyżej wylicytuje przedmiot danej aukcji i wpłaci w terminie i na rachunek, wskazany w §11 zadeklarowaną kwotę.
Organizatorem każdej z licytacji z osobna jest właściwa Organizacja dla danej pisanki: Fundacja Maja Przyszłość, Fundacja Iskierka, Fundacja Dr Clown, Fundacja Artis, Stowarzyszenie „Tęcza”, z których każda niezależnie odpowiada za:
a. kontrolowanie przebiegu licytacji,
b. kontakt z licytującymi,
c. przekazanie Zwycięzcy  informacji o właściwym dla danej wpłaty rachunku bankowym,
d. potwierdzenia otrzymania środków,
e. fizyczne przekazanie pisanki i materiałów po sfinalizowaniu transakcji

§2

Organizatorzy zastrzegają sobie  możliwość przedłużenia czasu trwania Aukcji w przypadku, gdy pisanka nie otrzyma żądanej oferty cenowej do wyznaczonego czasu zakończenia. Kwota wywoławcza za każdą pisankę wynosi 2000 zł.

§3

Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji.
W Aukcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne a także pełnoletni pełnomocnicy osób prawnych lub osoby uprawnione do ich reprezentowania (członkowie zarządu) właściwi reprezentanci osób prawnych, które potwierdzą swoje zgłoszenie poprzez podanie weryfikowalnego adresu email oraz zarejestrują konto w serwisie Moc Czekoladowej Pisanki z podaniem danych na potrzeby licytacji, kontaktu (w tym numeru telefonu i adresu email).

§4

Osoba, która wyraża wolę udziału w Aukcji jest zobowiązana do wpisania w pole licytacji właściwej oferowanej kwoty będącej wartością w zaokrągleniu do 50 zł, równa cenie wywoławczej lub przekraczającą wcześniej upublicznioną kwotę w danej aukcji. W razie problemów z wprowadzeniem kwoty prosimy o kontakt na adres email: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl o temacie „licytacja pisanki-problem techniczny” lub pod nr tel. 88 31 35 550.

§5

Osoba pragnąca wziąć udział w Aukcji poprzez stronę internetową musi podać: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres osoby prawnej w przypadku reprezentowania w/w osoby prawnej w licytacji, numer telefonu, adres email i deklarowaną kwotę. Osoba występująca w imieniu osoby prawnej (firmy) zobowiązana jest podać także nazwę firmy oraz stanowisko służbowe. Zgłoszenia bez podanego numeru telefonu nie będą przyjmowane.
§6

Zgłoszenia do Aukcji podlegają weryfikacji adresu email poprzez pocztę elektroniczną. Aby przystąpić do licytacji należy być zarejestrowanym i ZALOGOWANYM.

§7
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Aukcji jest właściciel serwisu Fundacja Mają Przyszłość oraz pozostali Organizatorzy w zakresie swojej licytacji:  Fundacja Iskierka, Fundacja Dr Clown, Fundacja Artis, Stowarzyszenie „Tęcza”.

Zgłaszający się do Aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych określonych w ust. 1 w celu prawidłowego przeprowadzenia Aukcji zgodnie z Regulaminem. Zgłaszający podaje: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres osoby prawnej w przypadku reprezentowania w/w osoby prawnej w licytacji, numer telefonu, adres email i deklarowaną kwotę. Osoba występująca w imieniu osoby prawnej (firmy) zobowiązana jest podać także nazwę firmy oraz stanowisko służbowe.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkiem w postaci nieprzyjęcia zgłoszenia do licytacji.
Organizator przetwarza dane osobowe zgłaszających się do Aukcji określone w ust 2 w sposób doraźny, wyłącznie w celu wyłonienia osób, które najwyżej wylicytują przedmiot aukcji, dostarczenia im wylicytowanych prac, zachowania dokumentacji aukcyjnej do kontroli uprawnionych organów. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§8

Licytowany przedmiot można oglądać można na stronie internetowej: www.MocCzekoladowejPisanki.pl

§9

Bieżące wyniki Aukcji podawane zostaną na stronie internetowej www.MocCzekoladowejPisanki.pl w czasie trwania Aukcji. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik Aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

§10

Finalne wyniki licytacji podane zostaną w dniu 20 kwietnia 2014 r. na stronie www.MocCzekoladowejPisanki.pl oraz stronie Organizatorów poszczególnych aukcji. Szczegóły i linki do stron wszystkich Organizatorów znajdują się w zakładce „Komu pomogę?”

W ramach zakupu pisanki Zwycięzcy Licytacji przysługuje także możliwość przygotowania zgodnie z Jego specyfikacją techniczną, grafiki profesjonalnego mailingu wielkanocnego z wykorzystaniem motywu zakupionej pisanki z wygranej przez siebie licytacji charytatywnej o ile Organizator danej aukcji przewidział taką możliwość i będzie to w możliwościach technicznych jego zespołu.

§11

Osoba, która wygrała Aukcję zobowiązana jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zakończenia aukcji tj. do dnia 27 marca 2015 r.  Wpłaty należy dokonywać na wskazany przez Organizatora danej licytacji numer rachunku bankowego.
Zostanie on podany Zwycięzcy licytacji drogą mailową w dniu zakończenia aukcji tj. 24 marca 2015 r.

Potwierdzenie przelewu należy wysłać zwrotnie na adres email Organizatora oraz na adres: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl.

§12

W przypadku nie dokonania wpłaty zgodnie z zapisem § 11, prawo do zakupu Pianki ma osoba, która zajęła w licytacji odpowiednio drugie miejsce (trzecie, w przypadku braku wpłaty przez drugą osobę, itd.).

§13

Zakupiona pisanka będzie przekazane Kupującemu w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia otrzymania płatności. w godzinach 08.00 – 18.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania przez osobę obsługującą licytację. Odbioru pisanki może dokonać osoba, która wygrała Aukcję (lub osoba upełnomocniona) legitymująca się własnym dowodem osobistym. Możliwe jest indywidualne ustalenie sposobu przekazania przedmiotu licytacji z przedstawicielem Organizatora.

§14

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od fizycznego przekazania przedmiotu licytacji lub przekazania go innemu podmiotowi na życzenie zwycięzcy licytacji. W takim przypadku przebieg przekazania będzie się odbywał na odrębnie ustalonych indywidualnie zasadach.

§15

Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania licytacji będą rozstrzygane na bieżąco przez Prezes Fundacji Mają Przyszłość. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z aukcją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§16

Treść Regulaminu Aukcji będzie znajdować się do wglądu w siedzibie właściciela serwisu MocCzekoladowejPisanki.pl –  w Konarzewie ul. Młyńska 45 oraz na stronie internetowej www.MocCzekoladowejPisanki.pl w czasie trwania Aukcji.

§17

Aukcja prowadzona na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 Poz. 1540 z późn zm).

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Zdjęcia pisanek wykonał:


Zamknij
Nie tracę czasu, wpisujęi zapisuję się na newsletter Fundacji

WYBRANY NEWSLETTER:

Witaj w gronie Przyjaciół Dzieci Fundacji Mają Przyszłość!
Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter!

Otrzymasz od 6 do 12 wiadomości rocznie.
Odbierz pocztę i potwierdź subskrypcję do newslettera.
Zamknij
Pomóż nam pomagać dzieciom!
Pomóż dziś lub zostań z nami na dłużej!
Możesz ustanowić niewielkie, ale stałe zlecenie
na swoim rachunku bankowym. Warto pomagać!

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38d 02-232 Warszawa
Nr konta: 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818
tytuł jednorazowego przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego:
”na cele statutowe-darowizna”

Wpłaty z zagranicy
SWIFT / BIC Alior Banku: ALBPPLPW

Wpłaty w walucie EURO (IBAN)
PL 69 2490 0005 0000 4600 1195 6471
Wpłaty w pozostałych walutach (IBAN):
PL 87 2490 0005 0000 4600 6190 6006

WPŁACAM

DALEJ »

Wybrana kwota


« wstecz
brain made by 813.pl